Wij hebben een brede expertise op het gebied van flora en fauna onderzoek, natuur, landschap, water en natuurwetgeving.

Onze expertises zijn onder andere:

 

 • Ecologische quickscans, natuurtoetsen , aanvullende toetsen, verslechterings- en verstoringstoetsen.

 

 • Inventarisatie en monitoring van zoogdieren, vleermuizen (o.a. batdetector, onbemande recorders, mistnetonderzoek, telemetrie, infraroodcamera- en warmtebeeldonderzoek), muizen & marters (o.a. livetrap onderzoek, inloopbuizen), verder o.a. sporenonderzoek, haarvalonderzoek, wildcamera onderzoek.

 

 • Inventarisatie en monitoring van vogels, o.a. broedvogels, nesten zoeken, slaapplaats-, pleisterplaats-, HVP- en trektellingen.

 

 • Inventarisatie en monitoring van ongewervelde, insecten, dagvlinders, (dagactieve) nachtvlinders (o.a. rupsen zoeken, [on]bemande lichtvallen), libellen (o.a. exuviae zoeken, schepnet, verrekijker), sprinkhanen (o.a. op geluid), weekdieren en arachniden.

 

 • Inventarisatie en monitoring van herpetofauna, reptielen en amfibiën (o.a. schuilplaat, schepnet, fuik en potvallen).

 

 • Inventarisatie en monitoring van brak- en zoetwaterbeenvissen en rondbekken (o.a. schepnet, electro, netten en fuiken).

 

 • Inventarisatie en monitoring van vaatplanten, mossen korstmossen, paddenstoelen en kranswieren.

 

 • Vegetatiekarteringen, -analyse, landsschapskarteringen en an analyse.

 

 • Inventarisatie en monitoring van aandachtssoorten, Rode Lijst soorten, beschermde soorten en indicatorsoorten.

 

 • Inventarisatie en monitoring van natuurdoeltypen en Habitattypen Natura 2000.

 

 • Monitoring van ecologische ontwikkelingen.

 

 • Monitoring (her)introducties van planten en dieren en Leefgebiedenbenadering.

 

 • Monitoring van effecten m.b.t. inrichtings- en beheermaatregelen.

 

 • Monitoring t.b.v. subsidieregelingen, o.a. SVNL, SKNL, Natura 2000, Kader Richtlijn Water.

 

 • Dataverwerking (o.a. QGIS, ArcGis en Excel), analyse vleermuisgeluiden (o.a. Kaleidoscope, Sonobat, Batsound, Batexplorer) en grafische vormgeving (0.a. QGIS, ArcGis, Photoshop en Illistrator).

 

 • Ecologisch toezichthouden op werkzaamheden.