Artikel 1 Definities

1. EcoMilieu Advies, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08198317: hierna te noemen EcoMilieu
2. Opdrachtgever: de wederpartij van EcoMilieu.
3. Derden: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie EcoMilieu een overeenkomst aangaat al dan niet in onderaanneming of met wie EcoMilieu in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een (onderaannemings)overeenkomst of met wie Opdrachtgever een overkomst heeft.
4. Overeenkomst: de Overeenkomst tot dienstverlening.
5. Partijen: partijen bij een te sluiten Overeenkomst. Partijen kunnen bestaan uit een combinatie van Opdrachtgever, EcoMilieu en Derden.


Artikel 2 Algemeen

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn geldende voor iedere aanbieding, offerte of Overeenkomst tussen EcoMilieu en
Opdrachtgever of Derden. Voor zover niet door partijen uitdrukkelijk bij schriftelijke Overeenkomst anderszins wordt bepaald, zijn alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk tussen Opdrachtgever, EcoMilieu en Derden van kracht.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor medewerkers van EcoMilieu en haar directie.
3. Wanneer de wens is om af te wijken van onderhavige algemene voorwaarden, dient dit schriftelijk en uitdrukkelijk
overeen gekomen te zijn.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop, of andere voorwaarden van Opdrachtgever of Derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, mits er schriftelijk akkoord is gegaan door EcoMilieu.
5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen treden alsdan in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. De offertes van EcoMilieu zijn vrijblijvend en kosteloos.
2. De geldigheid van het geoffreerde bedraagt 30 dagen, tenzij anders aangegeven. EcoMilieu dient het geoffreerde ten uitvoer te
brengen wanneer de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen een akkoord heeft gegeven, tenzij anders aangegeven.
3. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW en en exclusief andere heffingen en/of belastingen, danwel onvoorziene prijsstijgingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders is aangegeven.
4. Een samengestelde prijsopgaaf verplicht EcoMilieu niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
5. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is EcoMilieu daaraan niet gebonden. De Overeenkomst
komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij EcoMilieu anders aangeeft.
6. EcoMilieu kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


Artikel 4 Contractduur; uitvoeringstermijn

1. De Overeenkomst tussen EcoMilieu en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de
Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan
is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever EcoMilieu derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen. EcoMilieu dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering binnen een vastgestelde termijn noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig in onderling overleg tot aanpassing van de uitvoeringstermijn / Overeenkomst overgaan.


Artikel 5 Uitvoering, opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. EcoMilieu zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft EcoMilieu het recht bepaalde of alle werkzaamheden te laten verrichten door Derden.
3. Opdrachtgever zorgt voor aanlevering van de benodigde gegevens welke noodzakelijk zijn om tot een goede en volledige uitvoering van de Overeenkomst te komen. Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan EcoMilieu verstrekt, heeft EcoMilieu het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. EcoMilieu is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gevolgschade van de opgelopen vertraging.
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan EcoMilieu de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Indien Opdrachtgever of Derden in gebreke mocht komen in een deugdelijke nakoming van het geen waartoe hij of zij jegens EcoMilieu gehouden is, dan is Opdrachtgever of Derden aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van EcoMilieu daardoor direct of indirect ontstaan.
6. EcoMilieu is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat EcoMilieu is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor EcoMilieu kenbaar behoorde te zijn.
7. Derden zijn aansprakelijk voor een behoorlijke nakoming van de verplichtingen in overeenstemming met de beroepseisen die door de overheid wordt gesteld aan ecologisch ter zake kundigen.
8. Derden garanderen dat de door hun geleverde zaken en diensten van deugdelijke kwaliteit zijn en met goed vakmanschap volgens geldende onderzoeksprotocollen uitgevoerd zijn. Mochten zich toch gebreken voordoen in de door Derden geleverde of te leveren zaken als gevolg van onkunde of om welke reden dan ook, zal Derden deze gebreken herstellen of de voor herstel benodigde zaken of middelen beschikbaar stellen.
9. Opdrachtgever vrijwaart EcoMilieu voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
10. EcoMilieu is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van EcoMilieu.
11. EcoMilieu is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever of Derden de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen, na het sluiten van de Overeenkomst EcoMilieu ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever of Derden de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever of Derden bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever of Derden niet langer van EcoMilieu kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal honoreren.


Artikel 6 Honorarium

1. Het honorarium kan bestaan uit een vast honorarium of op basis van een uurtarief. Dit uurtarief wordt uiteraard vooraf kenbaar gemaakt aan Opdrachtgever of Derden.
2. Het honorarium wordt vermeld exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief andere heffingen en/of belastingen, danwel onvoorziene prijsstijgingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders is aangegeven.
3. EcoMilieu is gerechtigd om haar prijzen en tarieven aan te passen als gevolg van een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten. Hierbij is de prijsindexering van het CBS voor de bedrijfstak zakelijke dienstverlening richtinggevend, doch niet bindend
4. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden vindt een aanpassing als bedoeld in lid 3 slechts eenmaal per 12 maanden plaats.
5. Indien EcoMilieu de overeengekomen werkzaamheden niet onder voor haar normale omstandigheden en/of tijdens overeengekomen tijden kan uitvoeren, worden prijzen en tarieven verhoogd met de extra kosten die hiermee gemoeid zijn. Deze verhoging wordt vooraf aangekondigd en overeengekomen.
6. Indien een opdracht meerdere maanden betreft, kan in overleg met Opdrachtgever of Derden, een eventuele periodieke betaling
worden afgesproken en worden vastgelegd in de Overeenkomst.
7. Indien werkzaamheden verricht dienen te worden die niet zijn overeen gekomen bij het afsluiten van de Overeenkomst, en deze werkzaamheden niet bekend hadden kunnen zijn bij EcoMilieu, kan EcoMilieu het honorarium verhogen. Dit gebeurt immer in overleg met Opdrachtgever.
8. Het honorarium van EcoMilieu is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.


Artikel 7 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door EcoMilieu aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij anders aangegeven in de Overeenkomst.
2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is als dan een rente verschuldigd van 15% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag kan door EcoMilieu worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van EcoMilieu op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. EcoMilieu is te allen tijde gerechtigd tot het verlangen van voorschotbetalingen en / of het stellen van genoegzame (voorafgaande) zekerheid door Opdrachtgever terzake de haar toekomende betaling(en) en tot het staken van de uitvoering van een opdracht bij het uitblijven van de verlangde voorschotbetaling c.q. zekerheidsstelling.
5. Door Opdrachtgever verrichte betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van mogelijk verschuldigde rente en kosten
en vervolgens tot voldoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, ook in het geval Opdrachtgever vermeldt
dat de verrichte betaling ziet op een latere factuur.
6. EcoMilieu is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of Derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen door Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
7. Is Opdrachtgever of Derden in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten en binnen rechte voor rekening van Opdrachtgever of Derden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van €50,00.
8. Indien EcoMilieu hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
9. Eventuele in redelijkheid te maken gerechtelijke-, incasso- en executiekosten komen volledig voor rekening van Opdrachtgever of Derden. Over gemaakte incassokosten is Opdrachtgever of Derden rente verschuldigd.


Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom, auteursrechten en geheimhoudingsplicht

1. Alle door EcoMilieu geleverde zaken, daaronder mede begrepen rapportages, ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films, software, (digitale) bestanden, enz., blijven eigendom van EcoMilieu totdat Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met EcoMilieu gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
2. Alle door Derden, tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, verzamelde informatie over onder de Wet natuurbescherming beschermde plant- en diersoorten en overige zaken, zijn automatisch eigendom van EcoMilieu.
3. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt EcoMilieu zich de rechten en bevoegdheden voor die EcoMilieu toekomen op grond van Auteursrecht.
4. Partijen zijn tijdens de uitvoering van de Overeenkomst verplicht tot geheimhouding van:
– alle in het kader van de opdracht ontvangen en verstrekte informatie, waarvan vermoed kan worden dat zij vertrouwelijk is. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door EcoMilieu is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
– alle tijdens de uitvoering van de Overeenkomst verzamelde informatie over onder de Wet natuurbescherming beschermde plant- en diersoorten en overige zaken;
– alle informatie waarvan het uitlekken naar personen of instanties die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, een dusdanige invloed kan hebben op de uitvoering van de Overeenkomst, dat een goede uitvoering van de Overeenkomst daardoor niet meer of slecht mogelijk wordt.
5. Derden zijn niet gerechtigd informatie die hem / haar door EcoMilieu of Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan het uitvoeren van de Overeenkomst.


Artikel 9 Onderzoek, reclames

1. Eventuele klachten over verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch
uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of oplevering van de rapportage schriftelijk te worden gemeld aan EcoMilieu. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat EcoMilieu in staat is adequaat te reageren.
2. Wanneer een klacht gegrond wordt bevonden, heeft EcoMilieu de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte
honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk
niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.
3. Wanneer het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal EcoMilieu slechts
aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.


Artikel 10 Opzegging

1. De Overeenkomst kan door beide partijen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd.
2. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds opzegt, heeft EcoMilieu recht op compensatie vanwege het daardoor
ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan EcoMilieu zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
3. Wanneer EcoMilieu de Overeenkomst tussentijds opzegt, zal EcoMilieu waar mogelijk in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan Derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor EcoMilieu extra kosten met zich meebrengt, en EcoMilieu geen schuld heeft
aan de reden van overdracht, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.


Artikel 11 Opschorting en ontbinding

1. EcoMilieu is bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd,
dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, door toedoen van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van EcoMilieu op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien EcoMilieu de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.


Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Indien EcoMilieu aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien EcoMilieu aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het
declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een Overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om gebrekkige prestatie van EcoMilieu aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan EcoMilieu toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten
hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. EcoMilieu is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. Ecomilieu is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie (bijvoorbeeld voor schade door vertraging, niet aflevering, openbaarmaking, onderschepping en/of manipulatie van
elektronische berichten door Derden of ontstane schade door gebruikte hard- en / of software of overbrenging van virussen en dergelijke.


Artikel 13 Vrijwaringen

1. Opdrachtgever vrijwaart EcoMilieu tegen alle aanspraken welke direct of indirect met de uitvoering van de
Overeenkomst samenhangen, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade veroorzaakt is door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van EcoMilieu.


Artikel 14 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop EcoMilieu geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor EcoMilieu niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. EcoMilieu heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert,
intreedt nadat EcoMilieu zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien
deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Algemene Voorwaarden EcoMilieu, versie 1 januari 2017
5. Voor zover Ecomilieu ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is EcoMilieu gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.


Artikel 15 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van EcoMilieu is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter
bevoegd is. Niettemin heeft EcoMilieu het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling
overleg te beslechten.


Artikel 16 Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen EcoMilieu, Opdrachtgever en Derden zijn buiten deze algemene voorwaarden om, het Nederlands recht van toepassing.
Artikel 20 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn vindbaar op de website van EcoMilieu (www.ecomilieu.nl) en opvraagbaar bij EcoMilieu.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de
Overeenkomst. Voor het overgaan tot een Overeenkomst, zijn Opdrachtgever of Derden via de geleverde offerte of anderzijds op de hoogte gesteld waar de Algemene Voorwaarden te vinden zijn of is op aanvraag een exemplaar toegezonden.


EcoMilieu Advies

Kötterskamp 21
7688 RL Daarle
T 0630315951
E info@ecomilieu.nl
www.ecomilieu.nl
Kvk 08198317