Wij hebben een brede expertise op het gebied van flora en fauna onderzoek, natuur, landschap, water en natuurwetgeving.


Onze expertises zijn onder andere:

• Ecologische quickscans, natuurtoetsen, aanvullende toetsen, werkprotocollen en uitvoering.

• Inventarisatie en monitoring van (grote) zoogdieren, vleermuizen, muizen, marterachtigen.

• Inventarisatie en monitoring van broedvogels, nesten zoeken, slaapplaats-, pleisterplaats-, HVP- en trektellingen.

• Inventarisatie en monitoring van ongewervelde, insecten, dagvlinders, (dagactieve) nachtvlinders, sprinkhanen en weekdieren.

• Inventarisatie en monitoring van herpetofauna, reptielen en amfibiën.

• Inventarisatie en monitoring van brak- en zoetwaterbeenvissen en rondbekken.

• Inventarisatie en monitoring van vaatplanten, mossen korstmossen, paddenstoelen en kranswieren.

• Vegetatiekarteringen, -analyse, landsschapskarteringen en analyse.

• Inventarisatie en monitoring van aandachtssoorten, Rode Lijst soorten, beschermde soorten en indicatorsoorten.

• Inventarisatie en monitoring van natuurdoeltypen en Habitattypen Natura 2000.

• Monitoring van ecologische ontwikkelingen.

• Monitoring (her)introducties van planten en dieren en Leefgebiedenbenadering.

• Monitoring van effecten m.b.t. inrichtings- en beheermaatregelen.

• Monitoring t.b.v. subsidieregelingen, o.a. SVNL, SKNL, Natura 2000, Kader Richtlijn Water.

• Dataverwerking in QGIS en ArcGis), analyse vleermuisgeluiden met Kaleidoscope en Batexplorer) en grafische vormgeving.

• Ecologisch toezichthouden op werkzaamheden.